Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Cookies
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Disclaimer

Aan de belegging zijn risico's verbonden. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Prospectus en Essentiele Beleggersinformatie
Voor de beleggingsfondsen zijn een prospectus, alsmede een Essentiele Beleggersinformatie opgesteld met informatie over deze fondsen, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze aandachtig door, voordat u een beslissing neemt. U kunt vermogenswinst behalen door te beleggen in het fonds. Het is echter ook mogelijk dat u verlies lijdt of dat u uw inleg kwijtraakt.

Aansprakelijkheid
Deze website dient als informatievoorziening naar (potentiële) klanten. Op deze website kan algemene informatie worden gevonden over de beleggingsproducten die Palmer Capital haar klanten aanbiedt. Dit is echter geen beleggingsadvies en zal zo niet geïnterpreteerd moeten worden. Palmer Capital zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Verantwoordelijkheid
Palmer Capital spant zich in voor een nauwkeurige en actuele informatievoorziening op de website, hierbij kunnen zich toch fouten voordoen. Palmer Capital wijst iedere aansprakelijkheid af. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen onder nummer 52/2003. Deze zijn op aanvraag kosteloos te verkrijgen.

  1. Middle Europe Investments (hierna te noemen "MEI") is de handelsnaam van Oost-Europa Participaties B.V. alsmede van alle met haar verbonden vennootschappen.
  2. MEI sluit hierbij al haar aansprakelijkheid uit in verband met eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door (of namens) haar verstrekte informatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid bedingt zij tevens voor haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie).
  3. MEI is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van MEI daadwerkelijk uitkeert. Deze beperking van aansprakelijkheid bedingt zij, voor zover van toepassing, tevens voor haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie).
  4. Op alle rechtsverhoudingen tussen MEI (en/of haar hulppersonen, waaronder begrepen haar directie) en derden (van welke aard ook) is Nederlands recht van toepassing; geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
  5. Alle rechten en bevoegdheden (van welke aard ook) die derden tegenover MEI en/of haar hulppersonen (waaronder begrepen haar directie) kunnen uitoefenen vervallen na verloop van één jaar nadat de derde zich ervan bewust werd of had kunnen zijn dat deze aan haar ter beschikking kwamen.
  6. MEI heeft het recht van mogelijke contractspartijen, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, te verlangen dat zij zich te haren genoegen legitimeren door overlegging van een afschrift van een daartoe in aanmerking komend legitimatiebewijs.

 

Arcona Property Fund N.V.
  € 10,91 31-03-2024 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,08 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 0,53 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 9,96 31-12-2023 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com