Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Cookies
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Arcona Capital Fund Management B.V. [“ACFM”].

ACFM verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van de werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens. Waarom verwerkt ACFM uw persoonsgegevens? ACFM verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering om web-statistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt ACFM persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers.

Welke persoonsgegevens verwerkt ACFM en waarom?

ACFM verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving.

Ook kan ACFM persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten

Van onze cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• Gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen;
• Beroep;
• Bankrekeningnummer.
Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

• Strafrechtelijke gegevens;

• Biometrische gegevens (bijvoorbeeld: vingerafdrukken of gezichtsafbeeldingen), voor zover deze blijken uit het ID-bewijs;

  Gegevens verkregen van derden: • Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. • Gegevens uit publieke, openbare bronen zoals BKR, faillisementsregisters, kranten, internet en sociale media.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u zich wenst in te schrijven voor een nieuwsbrief via de website hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

• Geanonimiseerde IP-adressen; • Gegevens over de het bezoek van de pagina, of zoekopdrachten op de pagina; • Indien u zich via de website abonneert op de nieuwsbrief van ACFM ontvangen wij daartoe uw e-mailadres; • Cookies (zie voor meer informatie hieronder).

ACFM tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin ACFM wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan ACFM instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens; • Nationaliteit, geboortedatum en –plaats; • Geslacht; • Burgerlijke staat; • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties; • Bankrekeningnummer; • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar; • Pasfoto; • (Kopie) ID-bewijs of paspoort; • BSN nummer.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.

De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies op de website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij verwerken de volgende gegevens van gebruikers van onze website: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze websites en –pagina’s bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de websites die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie u bekijkt. In ons Cookiestatement dat op de website is te vinden, leest u welke cookies wij precies gebruiken en waarvoor. Hierin kunt u ook lezen hoe u categorieën van cookies uitschakelt zodat hiervan geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart ACFM uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan ACFM uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt ACFM uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACFM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arconacapital.com. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop ACFM met persoonsgegevens omgaat?

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop ACFM met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van ACFM.

U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@arconacapital.com of per gewone post: Arcona Capital Fund Management B.V. Kollenbergweg 56 NL-1101 AR Amsterdam

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de ACFM websites door links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen in Privacy Statement

ACFM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


 

Arcona Property Fund N.V.
  € 10,91 31-03-2024 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,08 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 0,53 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 9,96 31-12-2023 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com